Pages

Didaktičko-metodičko oblikovanje vježbi praktičnog života
Didaktičko-metodičko oblikovanje vježbi praktičnog života
Helena Zulić
Ovaj diplomski rad temelji se na teorijskoj podlozi sastavljenoj tijekom iščitavanja i analiziranja relevantne literature te provedenog praktičnog rada u Dječjem vrtiću u Kutini. U ovom radu dana su teorijska polazišta Montessori pedagogije te važnost njene primjene u radu s djecom predškolske dobi. Navedena su i opisana temeljna načela nove metode odgoja postavljena od strane Marije Montessori koja je u središte svoje pedagogije postavila dijete. Osim toga navodi se važnost...
Digital Media in Contemporary Children's Culture: The Impact of Social Media on Communication and Literacy
Digital Media in Contemporary Children's Culture: The Impact of Social Media on Communication and Literacy
Andrea Andrić
Social media arose from humans’ need to connect and create, and more than half of the world’s population now uses them. Children nowadays are more connected to other children across the world than at any other moment in history, resulting in the development of digital languages, highly visual forms of communication, and activities requiring varying degrees of multimodal, digital, and visual literacy. All of this indicates that in the digital age, social media contacts are an important...
Digitalna kompetencija u dječjem vrtiću
Digitalna kompetencija u dječjem vrtiću
Antonia Delić
Prema Nacionalnom kirikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014) digitalna kompetencija je jedna od osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje „važan resurs učenja djeteta, alatka dokumentiranja odgojno-obrazovnih aktivnosti i pomoć u osposobljavanju djeteta za samoevaluaciju vlastitih aktivnosti i procesa učenja.“ (Isto, 2014:28). Dokumentiranje odgojno obrazovnog procesa je ključno za podizanje kvalitete, a upravo ga informacijsko komunikacijske tehnologije...
Dihotomija privatno-javno u prikazu žene u suvremenim slikovnicama
Dihotomija privatno-javno u prikazu žene u suvremenim slikovnicama
Martina Krajinović
Slikovnice su knjige za djecu koje uz pomoć slika i malo teksta djeci dočaravaju neku temu koja može, a i ne mora biti iz stvarnoga života. Kako su često slikovnice upravo prikaz stvarnoga života, nije neobično da se u njima možemo susresti i s problematikom iz stvarnoga života. Upravo jedna od takvih problematika je dihotomija privatnog i javnog u prikazu žene u suvremenim slikovnicama koja je ujedno i tema ovoga rada. U slikovnicama se nerijetko žene prikazuju u stereotipnim...
Dijagnostički i terapeutski potencijal crteža u razrednoj nastavi
Dijagnostički i terapeutski potencijal crteža u razrednoj nastavi
Ana Oršolić
Crtačke su aktivnosti neizravno sredstvo ispitivanja koje ispitaniku omogućuje da projicira svoje osjećaje i uvjerenja. Na taj način, učitelji u nastavi mogu lakše doprijeti do učenika koji imaju poteškoća u socijalnim interakcijama i teže se verbalno izražavaju. Sve to omogućuje pravilniji odabir odgovarajućih odgojnih metoda i pristupa kako nastavi, tako i samom djetetu i razrednoj skupini. Prakticiranje crtanja kroz igru s ciljem provođenja različitih razvojnih i...
Dijalektalna književnost u udžbenicima hrvatskoga jezika za učenike mlađe školske dobi
Dijalektalna književnost u udžbenicima hrvatskoga jezika za učenike mlađe školske dobi
Nikolina Jurina
Tema je ovoga rada dijalektalna književnost u udžbenicima hrvatskoga jezika za učenike mlađe školske dobi. Cilj je diplomskoga rada istražiti zastupljenost dijalektalne književnosti u udžbenicima i čitankama koji se koriste u razrednoj nastavi. U teorijskom dijelu rada dana su mišljenja različitih autora koji se bave proučavanjem narječja u razrednoj nastavi. U radu je istaknuta važnost korištenja zavičajnih govora već od početne nastave jer oni pomažu ostvariti...
Dijalektizmi baranjskog kraja u govoru djece predškolske i mlađe školske dobi
Dijalektizmi baranjskog kraja u govoru djece predškolske i mlađe školske dobi
Danijela Jukić
Cilj je istraživanja opisati baranjski govor najstarije populacije, usporediti ga s govorom djece predškolske i mlađe školske dobi koja žive u baranjskoj sredini te istražiti zastupljenost dijalektizma baranjskoga kraja kod djece predškolske i mlađe školske dobi. Dijalektizmi baranjskoga kraja imaju svoje posebnosti, zbog čega je važno više ih istražiti, ne samo kod starije populacije nego i kod onih najmlađih. Pretpostavka je kako se dijalektizmima služi još samo starije...
Dijalektizmi u govoru djece predškolske dobi na području Općine Orašje
Dijalektizmi u govoru djece predškolske dobi na području Općine Orašje
Ivona Klaić
Cilj ovoga istraživanja jest opisati govor Bosanske Posavina, pa samim time i Općine Orašje te ispitati djecu predškolske dobi koja žive u Orašju i istražiti zastupljenost dijalektizma tog kraja kod djece predškolske dobi. Svako mjesto ima svoje posebnosti po kojima se razlikuje od nekoga drugog mjesta. Za Općinu Orašje upravo je govor jedna od stvari po kojima se Posavci razlikuju od drugih ljudi. Govor Bosanske Posavine jedinstven je i zato ga treba istražiti. Pretpostavka je...
Dijalektizmi u govoru djece predškolske i mlađe školske dobi na području Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije
Dijalektizmi u govoru djece predškolske i mlađe školske dobi na području Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije
Ema Ljatifi
Cilj je istraživanja istražiti koliko djeca mlađe školske i vrtićke dobi na području Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije prepoznaju dijalektizme kraja iz kojeg dolaze. Istraživanje je provedeno u dvama vrtićima i dvjema školama u Koprivničko-križevačkoj i Osječko-baranjskoj županiji. U Koprivničko-križevačkoj županiji istraživanje je provedeno u DV „Zraka sunce“ te u OŠ „Vojakovac“, a u Osječko-baranjskoj županiji istraživanje je provedeno...
Dijalektološki opis govora starije populacije i djece predškolske i mlađe školske dobi u Gorjanima
Dijalektološki opis govora starije populacije i djece predškolske i mlađe školske dobi u Gorjanima
Anamarija Šarić
Blago narodnih običaja i govora u Gorjanima sve više zamjenjuje modernizirani način života. To nije nužno loše, no vrijednost se nalazi u očuvanju tradicije i zavičajnoga govora. Djeca su budućnost koja nasljeđuje kulturu, običaje i govor stoga je važno djeci prenijeti dio kulture i tradicije. Cilj istraživanja bio je, nakon dijalektološkoga opisa govora Gorjana, istražiti služe li se tim govorom i najmlađi stanovnici Gorjana i u kojoj mjeri te prenijeti dio toga govora na...
Dijete i lutka
Dijete i lutka
Matea Sočković
Lutka je stara koliko i čovječanstvo, a njezina se uloga od nastanka nije uvelike promijenila, pa se smatra važnim odgojno-obrazovnim sredstvom. Pri razmatranju odnosa djeteta i lutke uočila sam bliskost igre s kojom se dijete susreće od samoga rođenja, a koja ima vrlo važnu ulogu u razvoju djeteta. Igre s lutkom za dijete imaju iznimnu važnost budući da omogućuju razumijevanje problema s drugog stajališta te tako stvaraju određene preduvjete za poticanje tolerancije,...
Dijete i odrastanje u starijoj i suvremenoj dječjoj književnosti
Dijete i odrastanje u starijoj i suvremenoj dječjoj književnosti
Ana -Marija Bliznac
Ovaj rad rezultat je proučavanja prikaza lika djeteta u hrvatskoj dječjoj književnosti. Cilj rada je donijeti prikaz dječjih likova i djetinjstva u odabranim djelima dječje književnosti nastalih u različitim razdobljima te na taj način uvidjeti kako su djeca odrastala prije, a kako odrastaju danas. Analizirani su sljedeći romani: Zlatni danci (1918.), Jagode Truhelke, Juma (2007.), Đurđice Stuhlreiter i Ideš mi na živce (2011.), Sanje Pilić. U Zlatnim dancima, koji pripadaju...

Pages